Nuclear Reactor Maps: Fukushima-Daiichi
Fukushima Daiichi 1
Ohkuma, Fukushima, Japan
Boiling Water Reactor (BWR)
Net Output: 439 MWe
Operable. Initial criticality: 10/1970. Commercial start: 03/1971.
Utility:
Tokyo Electric Power Co.
Reactor Supplier:
General Electric Co.
Steam Generator Supplier:
General Electric Co.
Architecture:
Ebasco
Construction:
Kajima Fukushima Daiichi 2
Ohkuma, Fukushima, Japan
Boiling Water Reactor (BWR)
Net Output: 760 MWe
Operable. Initial criticality: 05/1973. Commercial start: 07/1974.
Utility:
Tokyo Electric Power Co.
Reactor Supplier:
General Electric Co.
Steam Generator Supplier:
General Electric Co.
Architecture:
Ebasco
Construction:
Kajima Fukushima Daiichi 3
Ohkuma, Fukushima, Japan
Boiling Water Reactor (BWR)
Net Output: 760 MWe
Operable. Initial criticality: 09/1974. Commercial start: 03/1976.
Utility:
Tokyo Electric Power Co.
Reactor Supplier:
Toshiba
Steam Generator Supplier:
Toshiba
Architecture:
Toshiba
Construction:
Kajima
Fukushima Daiichi 4
Ohkuma, Fukushima, Japan
Boiling Water Reactor (BWR)
Net Output: 760 MWe
Operable. Initial criticality: 01/1978. Commercial start: 10/1978.
Utility:
Tokyo Electric Power Co.
Reactor Supplier:
Hitachi
Steam Generator Supplier:
Hitachi
Architecture:
Hitachi
Construction:
Kajima Fukushima Daiichi 5
Ohkuma, Fukushima, Japan
Boiling Water Reactor (BWR)
Net Output: 760 MWe
Operable. Initial criticality: 08/1977. Commercial start: 04/1978.
Utility:
Tokyo Electric Power Co.
Reactor Supplier:
Toshiba
Steam Generator Supplier:
Toshiba
Architecture:
Toshiba
Construction:
Kajima Fukushima Daiichi 6
Ohkuma, Fukushima, Japan
Boiling Water Reactor (BWR)
Net Output: 1067 MWe
Operable. Initial criticality: 03/1979. Commercial start: 10/1979.
Utility:
Tokyo Electric Power Co.
Reactor Supplier:
General Electric Co.
Steam Generator Supplier:
General Electric Co.
Architecture:
Ebasco
Construction:
Kajima